Jagoda Anczarska
Szczekajmy w tym samym kierunku

Garwolin | Piaseczno | Ryki

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

REGULAMIN KURSÓW

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem kursów jest Jagoda Anczarska Szczekajmy w tym samym kierunku (REGON: 523774308, NIP: 8262217153) - certyfikowana behawiorystka, zoopsycholog i trenerka psów.

2. Przez Kurs rozumie się: konsultacje behawioralne, konsultacje behawioralne online, treningi indywidualne i grupowe, kursy grupowe (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II stopnia, Kurs dla seniorów), spacery socjalizacyjne oraz warsztaty komunikacji. Dla usług petsitterskich istnieje oddzielny dokument - Regulamin usług petsitterskich.

3. Uczestnikiem kursu jest osoba, która dokonała zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.szczekajmy.pl lub w inny sposób zgłosiła Organizatorowi chęć udziału w kursie. 

4. Zgłoszenie udziału w kursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szczekajmy w tym samym kierunku w celach administracyjnych, informatywnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

 

Organizacja kursów

5. Kursy odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez Organizatora. Liczba uczestników Kursu grupowego jest ograniczona i ustalana przez Organizatora. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu Kursu z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu grupowego, jeśli na dany kurs zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.

 

Opłaty i rezygnacja z usług

7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Organizatora.

a) W przypadku konsultacji behawioralnej oraz kursów grupowych (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla seniorów) obowiązuje wpłata bezzwrotnego zadatku, której należy dokonać bezzwłocznie po zapisie lub umówieniu terminu spotkania:
- dla konsultacji behawioralnej: w kwocie 50% kosztu usługi,
- dla kursu grupowego: w kwocie 200 zł.

b) W przypadku konsultacji behawioralnej online, treningu indywidualnego, treningu grupowego, spaceru socjalizacyjnego oraz warsztatów komunikacji obowiązuje przedpłata, której należy dokonać bezzwłocznie po zapisie lub umówieniu terminu spotkania.

Cennik opłat dostępny jest na stronie: www.szczekajmy.pl/cennik

8. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z uczestnictwa w Kursie przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Organizatorowi w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie). Za datę rozpoczęcia Kursu uznaje się planowaną datę pierwszych zajęć lub spotkania. 

a) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla seniorów) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty z wyjątkiem kwoty zadatku.

b) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla seniorów) lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 

c) W przypadku rezygnacji z konsultacji behawioralnej w terminie wcześniejszym niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. W tej sytuacji Uczestnik może zmienić datę spotkania ustalając ją wspólnie z Organizatorem.

d) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego spotkanie (Konsultacja behawioralna, konsultacja behawioralna online, trening indywidualny, trening grupowy, spacer socjalizacyjny, warsztaty komunikacji) lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty ani przełożenie terminu zajęć. 

9. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Organizatora zgłoszenia rezygnacji w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie).

10. Niedokonanie opłaty za Kurs w wyznaczonym terminie (lub terminach w przypadku płatności ratalnej) jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Kursu bez możliwości zwrotu dokonanej już wpłaty.

11. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Kursie oraz poinformowania Organizatora o swojej ewentualnej nieobecności najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia. W takim przypadku Uczestnik ma możliwość odrobienia w innym terminie jednych zajęć z Kursu. Zajęcia te mogą zostać odrobione w ciągu tygodnia od daty zgłoszonej nieobecności w terminie uzgodnionym wspólnie z Organizatorem. 

12. Nieobecność Uczestnika na Kursie, bez poinformowania o tym Organizatora we wskazanym czasie, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć oraz brakiem zwrotu płatności za te zajęcia.

13. Opuszczenie przez Uczestnika 2 kolejnych zajęć w przypadku kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla seniorów), bez wcześniejszego poinformowania o tym Organizatora, skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy uczestników kursu bez możliwości zwrotu opłaty za kurs.

14. W przypadku kursu grupowego (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla psich seniorów) dyplom ukończenia kursu otrzyma uczestnik, który odbył wszystkie zajęcia. 

 

Uczestnictwo w Kursie

15. W czasie trwania Kursu Uczestnik zobowiązany jest:

 • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,

 • poinformować Organizatora o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,

 • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub klasycznej obroży,

 • sprzątać po swoim psie,

 • zapewnić swojemu psu smakołyki, wodę oraz inne potrzebne rzeczy, o których Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem,

 • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1),

 • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,

 • informować Organizatora o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,

 • przestrzegać poleceń Organizatora,

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Uczestnik jest świadomy tego, że udział w zajęciach, które nie są konsultacją behawioralną (Psie przedszkole, Podstawowe posłuszeństwo I i II, Kurs dla seniorów, trening indywidualny, trening grupowy, spacer socjalizacyjny, warsztaty komunikacji) nie jest gwarancją rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminują one problemów behawioralnych takich jak np.: lękliwość, agresja, problemy separacyjne itp.

16. W czasie trwania Kursu zabrania się:

 • uczestnictwa w zajęciach suk w cieczce

 • prowadzenia psa w kolczatce, łańcuszku zaciskowym, półzaciskowym, dławiku lub obroży elektrycznej,

 • spuszczania psa ze smyczy. Uczestnik może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą i pod nadzorem Organizatora,

 • kontaktowania się z psami innych uczestników bez wcześniejszej zgody lub polecenia Organizatora oraz opiekuna danego psa,

 • używania przemocy werbalnej oraz fizycznej wobec psa biorącego udział w szkoleniu.
   

17. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy uczestników Kursu bez zwrotu opłaty za Kurs.

 

Organizator

18. W ramach realizacji usługi Organizator zobowiązuje się do:

 • wykonania zleconych czynności ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności,

 • stosowania się do sugestii i zaleceń Właściciela,

 • dostosowania planu treningowego, planu spotkania lub planu terapii behawioralnej do indywidualnych potrzeb danego psa i jego Opiekuna,

 • nieużywania wobec zwierzęcia narzędzi awersyjnych oraz przemocy fizycznej i werbalnej,

 • odpowiedzi według swej najlepszej wiedzy na wszystkie pytania Uczestnika,

 • osobistej realizacji postanowień umowy oraz do niepowierzania osobom trzecim wykonania umowy, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Uczestnikiem.

 

​​​​Postanowienia końcowe

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Organizatora.

21. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 609 553 900 lub pod adresem mailowym: szczekajmy@gmail.com