REGULAMIN USŁUG PETSITTERSKICH

Jagoda Anczarska
Szczekajmy w tym samym kierunku

Garwolin | Piaseczno | Ryki

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

Postanowienia ogólne

1. Osobą wykonującą usługi petsitterskie  jest Jagoda Anczarska Szczekajmy w tym samym kierunku (REGON: 523774308, NIP: 8262217153) - certyfikowana petsitterka, zwana dalej “Petsitterem”.

2. Przez usługi petsitterskie rozumie się: opiekę nad zwierzętami w domu Właściciela, wyprowadzanie psa na spacer oraz opiekę nad zwierzęciem w domowym hotelu Petsittera.

3. Warunkiem wykonania usługi petsitterskiej  jest dokonanie przez Właściciela zgłoszenia chęci oddania zwierzęcia pod opiekę za pośrednictwem strony internetowej www.szczekajmy.pl lub w inny sposób.

4. Zgłoszenie chęci oddania zwierzęcia pod opiekę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Jagodę Anczarską w celach administracyjnych, informatywnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

5. Czas i miejsce wykonania usług Petsitter ustala wspólnie z Właścicielem. W przypadku opieki w hotelu Petsittera za rozpoczęcie doby hotelowej uznaje się ustaloną godzinę przyjazdu zwierzęcia, doba hotelowa kończy się o tej samej godzinie w dniu odbioru zwierzęcia. W przypadku opieki dobowej w domu Właściciela za rozpoczęcie doby uznaje się ustaloną godzinę przyjazdu Petsittera, doba hotelowa kończy się o tej samej godzinie w dniu wyjazdu Petsittera.

 

Właściciel

6. Właściciel zobowiązuje się:

 • poinformować Petsittera o rzeczywistym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia. Zwierzę powinno posiadać aktualne szczepienia, być odrobaczone oraz zabezpieczone przed kleszczami,

 • poinformować Petsittera o charakterze przekazywanego zwierzęcia, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

 • uregulować płatności zgodnie z punktem 17 niniejszego regulaminu, 

 • odebrania zwierzęcia w ustalonym terminie,

 • pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia oraz kosztów dojazdu do kliniki, które poniósł Petsitter, a nie wynikały one z jego winy, 

 • pokrycia ewentualnych kosztów związanych z wyrządzonymi przez zwierzę szkodami, mimo stosowania przez Petsittera środków ostrożności,

 • pozostawienia do dyspozycji na okres wykonania usługi: smyczy, obroży/szelek, leków, karmy, zabawek i innych potrzebnych rzeczy ustalonych przed wykonaniem usługi.

 

Petsitter

7. W ramach realizacji usługi Petsitter zobowiązuje się do:

 • wykonania zleconych czynności ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności,

 • stosowania się do wszystkich sugestii i zaleceń Właściciela,

 • zapewnienia zwierzęciu bezpieczeństwa i opieki przez cały okres realizacji usługi,

 • informowania Właściciela o stanie zwierzęcia w ustalonej formie oraz niezwłocznym powiadomieniu Właściciela o zaobserwowaniu objawów chorobowych bądź nieprawidłowych zachowań oraz konieczności podjęcia leczenia weterynaryjnego,

 • zapewnienia odpowiedniej ilości zabaw, ruchu, kontaktu z innymi zwierzętami – stosownie do charakteru zwierzęcia i wskazań Właściciela,

 • żywienia zwierzęcia według zaleceń Właściciela,

 • nieużywania wobec zwierzęcia narzędzi awersyjnych oraz przemocy fizycznej i werbalnej,

 • natychmiastowego poinformowania Właściciela o wystąpieniu choroby, uszkodzeniu ciała zwierzęcia, jego zaginięciu,

 • osobistej realizacji postanowień umowy oraz do niepowierzania osobom trzecim wykonania umowy, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Właścicielem.

 Strony zgodnie postanawiają, iż Petsitter nie ponosi odpowiedzialności:

 • za chorobę zwierzęcia nie wynikającą z jego winy (przyczyny fizjologiczne),

 • za zgon zwierzęcia, uszkodzenia ciała lub upośledzenie czynności życiowych, które nie wynikają z jego winy, lecz są wynikiem praw przyrody, przez co strony rozumieją m.in. wiek zwierzęcia czy też stan jego zdrowia.

 

Hotel - warunki przyjęcia i pobytu

8. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo zwierzęcia kluczowym warunkiem przyjęcia psa na hotel jest umiejętność zostawania samemu w klatce kennelowej/ transporterze/ klatce materiałowej, którą Właściciel zobowiązuje się przywieźć na okres opieki do hotelu.

9. Wyjątkiem od punktu 8. są psy, które były w przeszłości gośćmi hotelu i pozostawione same czuły się komfortowo i nie wykazywały oznak stresu.

10. Na hotelu w tym samym czasie przebywa tylko jedno zwierzę lub zwierzęta z jednego domu.

11. Podczas opieki hotelowej pies ma zapewniony jeden spacer dziennie w miejscu pozbawionym miejskich bodźców (w lesie/ na polach/ nad wodą), który trwa od 1 do 3 godzin. Pozostałe wyjścia to spędzanie czasu na ogrodzonym podwórzu i placu treningowym z zapewnieniem dodatkowych atrakcji (tor agility, basen z wodą, zabawy węchowe itp.). 

12. Psy powyżej 7 kg masy ciała mocno ciągnące na smyczy mają zapewnione jedynie wyjścia na podwórze i plac treningowy z zapewnieniem dodatkowych atrakcji (tor agility, basen z wodą, zabawy węchowe itp.).

13. Poza wyjściami na zewnątrz pies spędza czas w domu razem z Petsitterem podczas codziennych obowiązków lub w klatce podczas odpoczynku. Rutyna dnia jest dostosowana do codziennej rutyny psa, aby pobyt w hotelu był jak najbardziej komfortowy.

14. Przed pobytem dłuższym niż trzy doby obowiązkowy jest pobyt próbny (jedna doba) w cenie 130 zł/ doba. Termin doby próbnej jest ustalany wspólnie z Właścicielem.

15. Sezon hotelowy trwa od 1 maja do 30 września.

 

Opłaty i rezygnacja z usług

16. Gwarancją rezerwacji terminu opieki jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Petsittera.

17. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez Petsittera. Cennik opłat dostępny jest na stronie: www.szczekajmy.pl/cennik. Cena może ulec zmianie w przypadku szczeniąt, kociąt, suk w cieczce, kotek w rui oraz przy zwierzętach wymagających specjalnej opieki (z powodu chorób, urazów lub problemów behawioralnych). W ww przypadkach cena zostanie ustalona przed wykonaniem usługi.

18. Właścicielowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi przed datą jego rozpoczęcia, co należy zgłosić Petsitterowi w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie). Za datę rozpoczęcia usługi uznaje się planowaną datę pierwszego dnia opieki/ spaceru.

a) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi  Właścicielowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty z wyjątkiem kwoty zadatku.

b) W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi lub po jego rozpoczęciu Właścicielowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 

19. Petsitter zastrzega sobie prawo do odwołania usługi z przyczyn losowych, niezależnych od niego. W przypadku odwołania usługi przez Petsittera Właścicielowi przysługuje zwrot całej uiszczonej opłaty, łącznie z zadatkiem.

20. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez Petsittera zgłoszenia rezygnacji w dowolnej formie (mailowo lub telefonicznie).

21. Niedokonanie opłaty za usługę w wyznaczonym terminie (lub terminach w przypadku płatności ratalnej) jest jednoznaczne z rezygnacją oraz stanowi podstawę do anulowania usługi (bez możliwości zwrotu dokonanej już wpłaty).

22. Właściciel zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w pierwszym dniu wykonania usługi ze zwierzęciem. Godzina rozpoczęcia usługi ustalana jest wspólnie z Właścicielem przed rozpoczęciem usługi.

23. Właściciel zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w dniu odebrania zwierzęcia. Godzina odbioru zwierzęcia ustalana jest wspólnie z Właścicielem przed rozpoczęciem usługi w przypadku opieki w domu Właściciela i spacerów z psem. Za godzinę odbioru z hotelu oraz podczas opieki dobowej w domu Właściciela uznaje się koniec doby hotelowej (pkt 5  regulaminu).

24. Nieobecność Właściciela w dniu rozpoczęcia usługi, bez poinformowania o tym Petsittera we wskazanym czasie, skutkuje anulowaniem usługi oraz brakiem zwrotu płatności.

25. W przypadku odbioru zwierzęcia przed ustalonym terminem  Właściciel zobowiązany jest do pokrycia wynagrodzenia w pełnej, ustalonej wysokości.

26. W przypadku nieodebrania zwierzęcia o ustalonej godzinie, naliczona zostanie kolejna doba hotelowa.

27. W sytuacji nieodebrania zwierzęcia przez Właściciela w ustalonym terminie oraz po bezskutecznym upływie dodatkowych 2 dni na jego odbiór – Petsitter naliczy opłatę za dłuższy pobyt zwierzęcia w podwójnej wysokości kwoty, o której mowa punkcie 17 niniejszego regulaminu, za każdą rozpoczętą dobę.

28. W sytuacji nieodebrania zwierzęcia w ciągu tygodnia od wyznaczonego terminu, Właściciel zrzeka się wszelkich praw do pozostawionego zwierzęcia, zaś Petsitter może przekazać nieodebrane zwierzę do schroniska na ryzyko i koszt Właściciela. Jednocześnie Petsitter zastrzega sobie możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w tym skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

 

Postanowienia końcowe

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

30. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Petsittera.

31. Kontakt z Petsitterem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 609 553 900 lub pod adresem mailowym: szczekajmy@gmail.com